Loading...

Πολιτική Απορρήτου

 1. Σύμβαση Οι παρόντες Όροι Χρήσης («Όροι») διέπουν την πρόσβαση ή τη χρήση από εσάς, οποιονδήποτε εφαρμογών, ιστότοπων, περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών (οι «Υπηρεσίες») που διατίθενται από L-T. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες
  Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, αποτελεί τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι δημιουργούν μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την L-T. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν πρέπει να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Οι παρόντες Όροι υπερισχύουν ρητώς των προηγούμενων συμφωνιών ή διευθετήσεων με σας. Η L-T μπορεί να καταγγείλει αμέσως τους παρόντες Όρους ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που σχετίζονται με εσάς ή γενικά να παύσει να προσφέρει ή να αρνηθεί πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών, σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
  Μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι για ορισμένες Υπηρεσίες, και όποτε αυτό συμβαίνει οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι θα γνωστοποιηθούν σε εσάς σε σχέση με τις ισχύουσες Υπηρεσίες. Οι Συμπληρωματικοί Όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα Σύμβαση και θεωρούνται μέρος των Όρων για τους σκοπούς των ισχυόντων Υπηρεσιών. Οι Συμπληρωματικοί Όροι θα υπερισχύουν των παρόντων Όρων σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ τους όσον αφορά στις ισχύουσες Υπηρεσίες.
  Η L-T μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες κατά καιρούς. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση των εν λόγω ενημερωμένων Όρων της L-T στον εν λόγω ιστότοπο ή των τροποποιημένων πολιτικών ή συμπληρωματικών όρων της ισχύουσας Υπηρεσίας. Η αδιάλειπτη πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, μετά την εν λόγω δημοσίευση, αποτελεί συγκατάθεση για τη δέσμευσή σας από τους Όρους, όπως έχουν τροποποιηθεί.
  Η συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών από εμάς σχετικά με τις Υπηρεσίες θα γίνεται όπως αναφέρεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της L-T που βρίσκεται ……………………..
 2. Οι Υπηρεσίες Οι Υπηρεσίες αποτελούν μια τεχνολογική πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες των κινητών εφαρμογών της L-T που παρέχονται ως μέρος των Υπηρεσιών (κάθε μία, μια «Εφαρμογή») να οργανώσουν και να προγραμματίσουν την λήψη εκ μέρους τους, από τρίτα πρόσωπα (Τρίτο Πάροχο) που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για να συμβληθούν μαζί τους για την παροχή υπηρεσίας προμήθειας και παράδοσης κατ'οίκον κάθε είδους κινητού πράγματος. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από την L-T σε ξεχωριστή γραπτή συμφωνία μαζί σας, οι Υπηρεσίες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η L-T ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ή ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ L-T ΑΛΛΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΣΑΣ. Άδεια. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η L-T σας εκχωρεί μία άδεια χρήσης περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητέα και χωρίς δυνατότητα υπεργολαβικής εκχώρησης, για: (Α) να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές στην προσωπική σας συσκευή αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και (Β) να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες και σχετικά υλικά που μπορεί να διατεθούν μέσω των Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας. Η L-T επιφυλάσσεται δια της παρούσας για όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητώς. Περιορισμοί. Δεν επιτρέπονται τα εξής: (Α) η αφαίρεση οποιωνδήποτε κοινοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιόκτητων κοινοποιήσεων από οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών, (Β) η αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, άδεια, μίσθωση, πώληση, μεταπώληση, μεταφορά, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, μετάδοση, αναπαραγωγή ροής, αναμετάδοση ή άλλης μορφής εκμετάλλευση των Υπηρεσιών εκτός όπως επιτρέπεται ρητά από την L-T, (Γ) η αποσυμπίληση ή αποσυναρμολόγηση των Υπηρεσιών, εκτός εάν επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, (Δ) η σύνδεση σε, αντιγραφή ή πλαισίωση οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, (Ε) η πρόκληση εκτέλεσης ή η εκτέλεση οποιωνδήποτε προγραμμάτων ή δεσμών εντολών (scripts) με σκοπό την απόσπαση, ευρετηρίαση, τοπογράφηση ή άλλως άντληση δεδομένων από οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή την ανάρμοστη επιβάρυνση ή παρεμπόδιση της λειτουργίας ή/και της λειτουργικότητας οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών ή (ΣΤ) η προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ή η διακύβευση οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών ή των σχετιζόμενων συστημάτων ή δικτύων τους. Υπηρεσίες και Περιεχόμενο Τρίτων. Οι Υπηρεσίες μπορούν να διατεθούν ή να προσπελαστούν σε σχέση με τις υπηρεσίες τρίτων και με περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων) που η L-T δεν ελέγχει. Αναγνωρίζετε ότι μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι χρήσης και διαφορετικές πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών και του περιεχομένου τρίτων. Η L-T δεν εγκρίνει τις εν λόγω Υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει νομική ευθύνη η L-T για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες των εν λόγω τρίτων παρόχων. Επιπλέον, η Apple Inc., η Google, Inc., η Microsoft Corporation ή η BlackBerry Limited ή/και οι ισχύουσες διεθνείς θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους, θα είναι τρίτοι δικαιούχοι στην παρούσα σύμβαση, εάν προσπελάσετε τις Υπηρεσίες με τη χρήση Εφαρμογών που αναπτύχθηκαν για κινητές συσκευές Apple iOS, Android, Microsoft Windows ή Blackberry, αντίστοιχα. Οι παραπάνω τρίτοι δικαιούχοι δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και δεν είναι υπεύθυνοι για την παροχή ή την υποστήριξη των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο. Η πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας αυτές τις συσκευές υπόκειται στους όρους που καθορίζονται στους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών των τρίτων δικαιούχων. Ιδιοκτησία. Οι Υπηρεσίες και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία της L-T. Ούτε οι παρόντες Όροι, ούτε η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, σας εκχωρούν ή αποδίδουν οποιαδήποτε δικαιώματα: (Α) στις ή σχετικά με τις Υπηρεσίες, εκτός από την περιορισμένη άδεια που εκχωρήθηκε παραπάνω ή (Β) για χρήση ή αναφορά, με οποιονδήποτε τρόπο, των εταιρικών επωνυμιών, λογοτύπων, προϊόντων και ονομάτων υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλων ενδείξεων ιδιοκτησίας της L-T.
 3. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς
  Λογαριασμοί χρηστών. Για να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες πτυχές των Υπηρεσιών,πρέπει να εγγραφείτε και να διατηρείτε έναν ενεργό λογαριασμό Υπηρεσιών χρήστη (ο «Λογαριασμός»). Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών, για να αποκτήσετε ένα Λογαριασμό. Η εγγραφή του λογαριασμού απαιτεί από εσάς να υποβάλετε στην L-T συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την ηλικία, καθώς και τουλάχιστον μία έγκυρη μέθοδο πληρωμής (είτε μια πιστωτική κάρτα είτε έναν αποδεκτό φορέα/συνεργάτη πληρωμών) εφόσον διαθέτετε. Συμφωνείτε να διατηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες στο Λογαριασμό σας. Εάν δεν τηρείτε ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες Λογαριασμού ή εάν διατηρείτε μια μη έγκυρη ή μη ισχύουσα μέθοδο πληρωμής στο αρχείο σας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών ή στην καταγγελία της παρούσας Σύμβασης από την L-T. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα μέσω του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να διατηρείτε την ασφάλεια και το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας σε κάθε στιγμή. Εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά και γραπτώς από την L-T, μπορείτε να διαθέτετε μόνο έναν Λογαριασμό. Προϋποθέσεις και Συμπεριφορά του Χρήστη. Η Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Δεν επιτρέπεται να εξουσιοδοτείτε τρίτα άτομα να χρησιμοποιούν το Λογαριασμό σας και δεν έχετε το δικαίωμα να επιτρέπετε σε άτομα κάτω των 18 ετών να λάβουν υπηρεσίες από Τρίτους Παρόχους, εκτός αν συνοδεύονται από εσάς. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο τον Λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μόνο για νόμιμους σκοπούς (π.χ. όχι για μεταφορά παράνομων ή επικίνδυνων υλικών). Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα προκαλείτε ενόχληση, αναστάτωση ή υλικές ζημιές, είτε στον Τρίτο Πάροχο είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Μηνύματα κειμένου. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού, συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να σας στέλνουν ενημερωτικά μηνύματα κειμένου κάθε είδους, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Μπορείτε να αρνηθείτε (opt-out) τη λήψη μηνυμάτων κειμένου από την L-T σε οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα email στο >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> υποδεικνύοντας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα, μαζί με τον αριθμό τηλεφώνου της φορητής συσκευής που λαμβάνει τα μηνύματα. Αναγνωρίζετε ότι η άρνηση λήψης (opt-out) των μηνυμάτων κειμένου μπορεί να επηρεάσει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Κωδικοί Προσφορών. Η L-T μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της L-T, να δημιουργεί κωδικούς προώθησης που μπορούν να εξαργυρωθούν για πιστώσεις στο Λογαριασμό ή άλλα χαρακτηριστικά ή παροχές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες ενός Τρίτου Παρόχου, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων που καθορίζει η L-T στη βάση ενός κωδικού προώθησης («Κώδικες Προσφορών»). Συμφωνείτε ότι οι Κωδικοί Προσφορών: (Α) πρέπει να χρησιμοποιούνται για το προοριζόμενο κοινό και σκοπό και με νόμιμο τρόπο, (Β) δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να πωληθούν ή μεταβιβαστούν με οποιονδήποτε τρόπο ή να διατίθενται στο ευρύ κοινό (είτε δημοσιεύονται σε δημόσια ή σε άλλη μορφή), εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητά από την L-T, (Γ) μπορεί να απενεργοποιηθούν από την L-T σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς να φέρει ευθύνη η L-T, (Δ) μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζει η L-T για τους εν λόγω Κωδικούς Προσφορών, (Ε) δεν ισχύουν για μετρητά και (vi) ενδέχεται να λήξουν πριν από τη χρήση τους από εσάς. Η L-T διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να αφαιρέσει πιστώσεις ή άλλα χαρακτηριστικά ή παροχές που λαμβάνονται με τη χρήση των Κωδικών Προσφορών από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη σε περίπτωση που η L-T προσδιορίζει ή πιστεύει ότι η χρήση ή η εξαργύρωση του Κωδικού Προσφοράς αποτελούσε λάθος, ήταν προϊόν απάτης, παράνομη ή κατά παράβαση των ισχυόντων όρων Κωδικών Προσφορών ή των παρόντων Όρων. Περιεχομένο που Παρέχεται από τον Χρήστη. Η L-T μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της L-T, να σας επιτρέπει, κατά καιρούς, να υποβάλετε, φορτώσετε, εκδώσετε ή καταστήσετε κατά τα άλλα διαθέσιμα στην L-T, μέσω των Υπηρεσιών, περιεχόμενο κειμένου, ήχου ή/και οπτικό περιεχόμενο και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και της ανατροφοδότησης που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες, την έναρξη των αιτημάτων υποστήριξης και την υποβολή των καταχωρίσεων για διαγωνισμούς και προωθήσεις («Περιεχόμενο Χρήστη»). Οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παρέχεται από εσάς παραμένει δική σας ιδιοκτησία. Ωστόσο, με την παροχή του Περιεχομένου Χρήστη στην L-T, εκχωρείτε στην L-T μια παγκόσμια, διαρκή, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη, χωρίς τέλη χρήσεως άδεια, με δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης σε τρίτους για χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, δημόσια έκθεση, δημόσια εκτέλεση ή κατά τα άλλα εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε τρόπο του Περιεχομένου Χρήστη σε όλες τις μορφές και κανάλια διανομής που είναι τώρα γνωστά ή ανακαλυφθούν στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις της L-T και τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες τρίτων), χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή συγκατάθεση από εσάς και χωρίς την απαίτηση πληρωμής προς εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είτε είστε ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλου του Περιεχομένου Χρήστη είτε έχετε όλα τα δικαιώματα, άδειες, συναινέσεις και άδειες χρήσης που απαιτούνται για την εκχώρηση του Περιεχομένου Χρήστη, όπως ορίζεται παραπάνω και (ii) ούτε το Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε η υποβολή, φόρτωση, έκδοση ή κατά τα άλλα διάθεση του εν λόγω Περιεχομένου Χρήστη, ούτε η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη, όπως επιτρέπεται από την παρούσα, θα καταστρατηγήσει, παραβιάσει, υπεξαιρέσει ή παραβιάσει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας ή ιδιωτικού απορρήτου ενός τρίτου μέρους, ούτε θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού.
  Συμφωνείτε να μην παρέχετε Περιεχόμενο Χρήστη που είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απεχθές, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, παράνομο ή με άλλο τρόπο προσβλητικό, όπως καθορίζεται από την L-T κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανεξάρτητα από το εάν το εν λόγω υλικό μπορεί να προστατεύεται από το νόμο. Η L-T μπορεί, αλλά δεν θα είναι υποχρεωμένη να ελέγχει, παρακολουθεί ή αφαιρεί Περιεχόμενο Χρήστη, κατά την απόλυτη κρίση της L-T και σε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς κοινοποίηση προς εσάς.
  Πρόσβαση και συσκευές δικτύου. Είστε υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων που είναι αναγκαία για τη χρήση των Υπηρεσιών. Μπορεί να ισχύουν οι χρεώσεις δεδομένων και μηνυμάτων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας και μπορεί να χρεωθείτε ξεχωριστά εάν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες από μια συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης και θα είστε υπεύθυνοι για τις εν λόγω χρεώσεις και τέλη. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και την αναβάθμιση/ενημέρωση συμβατού υλικού ή συσκευών απαραίτητων για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών και την τυχόν αναβάθμιση/ενημέρωσή τους. Η L-T δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, θα λειτουργήσει σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο υλικό ή συσκευές. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις που είναι εγγενείς με τη χρήση του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 4. Πληρωμή Κατανοείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε χρεώσεις σας για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που λαμβάνετε από έναν Τρίτο Πάροχο («Χρεώσεις»). Αφού έχετε λάβει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που παράγονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας, η L-T θα διευκολύνει την πληρωμή από σας των ισχυουσών Χρεώσεων για λογαριασμό του Τρίτου Παρόχου, ως αντιπρόσωπος περιορισμένης είσπραξης του Τρίτου Παρόχου. Η πληρωμή των Χρεώσεων με αυτό τον τρόπο θα θεωρηθεί ως πληρωμή που καταβλήθηκε απευθείας από εσάς στον Τρίτο Πάροχο. Οι χρεώσεις θα περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους, όπου απαιτείται από το νόμο. Οι χρεώσεις που θα πληρωθούν από εσάς είναι τελικές και δεν επιστρέφονται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την L-T. Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε χαμηλότερες Χρεώσεις από έναν Τρίτο Πάροχο για υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνετε από τον εν λόγω Τρίτο Πάροχο κατά τη στιγμή που λαμβάνετε τις εν λόγω υπηρεσίες ή αγαθά. Η L-T θα ανταποκριθεί αναλόγως σε οποιοδήποτε αίτημα από έναν Τρίτο Πάροχο για να τροποποιήσει τις Χρεώσεις για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή αγαθό. Όλες οι χρεώσεις είναι άμεσα απαιτητές και η πληρωμή θα διευκολύνεται από την L-T χρησιμοποιώντας την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής που ορίζεται στο Λογαριασμό σας, μετά την οποία L-T θα σας στείλει μια απόδειξη μέσω email. Εάν η κύρια μέθοδος πληρωμής του Λογαριασμού σας πρόκειται να λήξει, είναι μη έγκυρη ή δεν είναι δυνατόν να χρεωθεί, συμφωνείτε ότι η L-T μπορεί, ως περιορισμένος αντιπρόσωπος του Τρίτου Παρόχου, να χρησιμοποιήσει μια δευτερεύουσα μέθοδο πληρωμής στο Λογαριασμό σας, εάν είναι διαθέσιμη.
  Μεταξύ εσάς και της L-T, η L-T διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει, να αφαιρεί ή/και να αναθεωρεί Χρεώσεις για οποιεσδήποτε ή όλες τις υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της L-T. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Χρεώσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές μπορεί να αυξηθούν σημαντικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η L-T θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσει για τις Χρεώσεις που μπορεί να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι θα είστε εσείς υπεύθυνοι για Χρεώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Λογαριασμό σας, ανεξάρτητα από το εάν είχατε υπόψη τις Χρεώσεις ή τα ποσά τους. Η L-T μπορεί κατά καιρούς να παρέχει σε ορισμένους χρήστες προσφορές και εκπτώσεις που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα διαφορετικά ποσά χρεώσεων για τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω προσφορές και εκπτώσεις, εκτός εάν γίνονται επίσης διαθέσιμες σε σας, δεν θα επηρεάσουν τη χρήση των Υπηρεσιών ή τις Χρεώσεις που σας επιβαρύνουν. Μπορείτε να επιλέξετε να ακυρώσετε το αίτημά σας για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά από έναν Τρίτο Πάροχο σε οποιαδήποτε στιγμή πριν από την άφιξη του εν λόγω Τρίτου Παρόχου, περίπτωση κατά την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε με χρέωση ακύρωσης.
  Αυτή η δομή πληρωμών έχει ως στόχο να αποζημιώσει πλήρως τον Τρίτο Πάροχο για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που παρέχονται. Εκτός από τις περιπτώσεις υπηρεσιών μεταφοράς ταξί που ζητούνται μέσω της Εφαρμογής, η L-T δεν καθορίζει οποιοδήποτε τμήμα της πληρωμής σας ως φιλοδώρημα ή φιλοφρόνηση προς τον Τρίτο Πάροχο. Οποιαδήποτε δήλωση από την L-T (στον ιστότοπο της L-T, στην Εφαρμογή ή στο υλικό μάρκετινγκ της L-T) σχετικά με το εάν το φιλοδώρημα είναι «εθελούσιο», «δεν απαιτείται» ή/και «συμπεριλαμβάνεται» στις πληρωμές που καταβάλλετε για τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που παρέχονται, δεν έχει σκοπό να υποδείξει ότι η L-T παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετα ποσά, πέρα από αυτά που περιγράφονται πιο πάνω, στον Τρίτο Πάροχο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, αν και είστε ελεύθεροι να προσφέρετε πρόσθετη πληρωμή ως φιλοδώρημα στον Τρίτο Πάροχο που σας παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας, δεν έχετε καμία υποχρέωση να το κάνετε. Τα φιλοδωρήματα είναι εθελούσια. Αφού έχετε λάβει τις υπηρεσίες ή τα αγαθά που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας, θα έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε την εμπειρία σας και να καταχωρίσετε πρόσθετα σχόλια σχετικά με τον Τρίτο Πάροχό σας.
  Χρεώσεις Επισκευών ή Καθαρισμού. Θα είστε υπεύθυνοι για το κόστος των επισκευών ζημιών ή τον αναγκαίο καθαρισμό των οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων του Τρίτου Παρόχου που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών μέσω του Λογαριασμού σας, πέραν των τυπικών ζημιών από «φθορά τυπικής χρήσης» και του αναγκαίου καθαρισμού («Επισκευή ή Καθαρισμός»). Σε περίπτωση που ο Τρίτος Πάροχος αναφέρει την ανάγκη για Επισκευή ή Καθαρισμό και εφόσον το εν λόγω αίτημα Επισκευής ή Καθαρισμού επαληθευτεί από την L-T κατά τη διακριτική ευχέρεια της L-T, η L-T επιφυλάσσεται του δικαιώματος διευκόλυνσης της πληρωμής για το εύλογο κόστος της εν λόγω Επισκευής ή Καθαρισμού εκ μέρους του Τρίτου Παρόχου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που έχετε καθορίσει στο Λογαριασμό σας. Τα εν λόγω ποσά θα μεταφερθούν από την L-T στον ισχύοντα Τρίτο Πάροχο και δεν επιστρέφονται.
 5. Αποποιήσεις, Περιορισμός Νομικής Ευθύνης, Αποζημίωση.
  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Η L-T ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η L-T ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΕΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ . Η L-T ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΓΑΘΟ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΕΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

   Η L-T ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ, ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η L-T ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η L-T ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ: (i) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή (ii) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Ή ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η L-T ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η L-T ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΙΤΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ L-T. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ L-T ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (€500).

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ L-T ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η L-T ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ, ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ Ή ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ.
Αποζημίωση.

   Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε και θα διατηρήσετε αζημίωτη την L-T, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές της από και κατά οποιασδήποτε και όλων των αξιώσεων, δαπανών, ζημιών, απωλειών, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) τη χρήση των Υπηρεσιών ή των υπηρεσιών ή αγαθών που λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, (ii) την παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους Όρους, (iii) τη χρήση της L-T ή του Περιεχομένου της L-T από εσάς ή (iv) την παράβαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των Τρίτων Παρόχων.
 1. Ισχύον Δίκαιο, Διαιτησία. Εκτός από τα σημεία στα οποία μπορεί να καθορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους, οι παρόντες όροι θα διέπονται αποκλειστικά από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με εξαίρεση τους κανόνες περί αντίφασης νόμων. Η Συνθήκη της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις αγαθών του 1980 (CISG) δεν ισχύει. Οποιεσδήποτε αντιδικίες, διενέξεις ή διαφωνίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που προκύπτουν, από ή ευρέως σε σχέση με τους παρόντες όρους, χωρίς να περιορίζονται σε εκείνες που σχετίζονται με το εγκυρότητα, την κατασκευή ή την ισχύ τους (οποιαδήποτε «Αντιδικία»), θα κατατίθενται πρωτίστως και υποχρεωτικά σε διαδικασίες μεσολάβησης, στο πλαίσιο των Κανόνων Συμβιβασμού Αντιδικιών του Παγκόσμιου Εμπορικού Επιμελητηρίου («Κανόνες Μεσολάβησης του ICC»). Εάν η εν λόγω Αντιδικία δεν έχει διευθετηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή μιας αίτησης για μεσολάβηση στο πλαίσιο των εν λόγω Κανόνων Μεσολάβησης του ICC, η εν λόγω Αντιδικία θα επιλύεται αποκλειστικά και τελικά με διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου («Κανόνες Διαιτησίας του ICC»). Εξαιρούνται διατάξεις Επείγουσας Διαιτησίας του ICC. Η Αντιδικία πρέπει να επιλυθεί από έναν (1) διαιτητή που θα διορίζεται σύμφωνα με τους Κανόνες του ICC. Ο τόπος αμφότερης της μεσολάβησης και διαιτησίας θα είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που ενδεχομένως έχετε δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού «Brussels I bis Regulation (OJ EU 2012 L351/1) ή/και του άρθρου 6:236Ν του Ολλανδικού Αστικού κώδικα. Η γλώσσα της διαμεσολάβησης ή/και της διαιτησίας θα είναι η Αγγλική, εκτός αν δεν μιλάτε αγγλικά, οπότε η διαμεσολάβηση ή/και η διαιτησία θα διεξαχθεί στα αγγλικά και τη μητρική σας γλώσσα. Η ύπαρξη και το περιεχόμενο της μεσολάβησης και των διαδικασιών της διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και δικογράφων που υποβάλλονται από τα μέρη, η αλληλογραφία από και προς το ICC, η αλληλογραφία από τον μεσολαβητή και η αλληλογραφία, οι δικαστικές εντολές και διαιτητικές αποφάσεις που εκδίδονται από το μοναδικό διαιτητή, θα παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του έτερου συμβαλλομένου, εκτός εάν: (i) η γνωστοποίηση στο τρίτο μέρος απαιτείται εύλογα στο πλαίσιο της διενέργειας των διαδικασιών μεσολάβησης ή των διαδικασιών διαιτησίας και (ii) το τρίτο μέρος συμφωνεί ανεπιφύλακτα και γραπτώς να δεσμεύεται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας που αναφέρονται στην παρούσα.
 2. Άλλες διατάξεις
  Αξιώσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Οι αξιώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποστέλλονται στο διορισμένο αντιπρόσωπο της L-T. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο τη L-T στη διεύθυνση https://www.L-T.com/legal για την καθορισμένη διεύθυνση και πρόσθετες πληροφορίες. Κοινοποίηση. Η L-T μπορεί να παρέχει κοινοποίηση μέσω γενικής ανακοίνωσης σχετικά με τις Υπηρεσίες, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email σας που βρίσκεται στο Λογαριασμό σας ή μέσω γραπτής επικοινωνίας που αποστέλλεται στη διεύθυνσή σας όπως αναφέρεται στο Λογαριασμό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την L-T με γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση της L-T, Vijzelstraat 68, 1017 HL, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Γενικά. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε τους παρόντες Όρους, πλήρως ή μερικώς, χωρίς εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της L-T. Παρέχετε την έγκρισή σας στην L-T να εκχωρήσει ή να μεταφέρει τους παρόντες Όρους, πλήρως ή μερικώς, στους παρακάτω, μεταξύ άλλων: (i) μία θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία, (ii) έναν αγοραστή μετοχών, επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων της L-T ή (iii) έναν διάδοχο μέσω συγχώνευσης. Δεν υφίσταται καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασιακής απασχόλησης ή οργανισμού μεταξύ εσάς, της L-T ή οποιουδήποτε Τρίτου Παρόχου ως αποτέλεσμα της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την L-T ή της χρήσης των Υπηρεσιών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, πλήρως ή μερικώς, σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο, η εν λόγω διάταξη ή μέρος αυτής θα θεωρηθεί, στον εν λόγω βαθμό, ότι δεν αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων, ωστόσο, η νομιμότητα, εγκυρότητα και ισχύς των άλλων διατάξεων στους παρόντες Όρους δεν θα επηρεαστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι Συμβαλλόμενοι θα αντικαταστήσουν την παράνομη, μη έγκυρη ή μη εκτελεστή (ή μέρος αυτής) διάταξη με μία (ή μέρος αυτής) διάταξη που θα είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή και που θα έχει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, παρόμοιο αποτέλεσμα με την παράνομη, μη έγκυρη ή μη εκτελεστή (ή μέρος αυτής) διάταξη, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού των παρόντων Όρων. Οι παρόντες Όροι αποτελούν ολόκληρη τη σύμβαση και κατανόηση των μερών σχετικά με το αντικείμενό της και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή υφιστάμενες συμφωνίες ή δεσμεύσεις που αφορούν στο εν λόγω θέμα. Στους παρόντες Όρους, οι λέξεις «συμπεριλαμβανομένων» και «περιλαμβάνουν» σημαίνει «συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό».
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.